* دکتری مشاوره

* زوج درمانگر

* حیطه های فعالیت ؛

زوج درمانگرمشاور پیش از ازدواج. التیام زخم های عاطفی. درمانگر فردی. درمان متمرکز بر شفقت و درمان های مبتنی بر ذهن سازی