* کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

* تخصص در حیطه مشاوره فردی ، نوجوانان و تحصیلی