* کارشناسی ارشد روانشناسی

* مشاور فردی

* مشاور مذهبی

* مدرس دوره های آموزشی