رومینا امیری

* متخصص مشاوره خانواده و زوج درمانگر

* مدرس دانشگاه آزاد خوراسگان