* متخصص پیش از ازدواج

* مدرس دانشگاه آزاد خوراسگان