واحد نوجوان

راهنمایی درخصوص روش های صحیح کنارآمدن با نوجوانان,مقابله با تنخایی و کمرویی,اعتماد به نفس و عزت نفس,مقابله با استرس و اضطراب,هویت یابی,آموزش مهارت های زندگی و مهارت های تصمیم گیری , مشاوره در زمینه روابط دخترو پسر و آشنایی با مسائل جنسی