فائزه شمس

آموختن چگونه پیر شدن

پیر شدن را باید آموخت

پیری شدیدا بدون طرفدار است. پذیرفتن اینکه هیچ وقت پیر نخواهیم شد همانقدر ابلهانه است که که نخواهیم از دوره ی کودکی خارج شویم.قطعا قابل دلسوزی است که ... Read More
آفرینش تخیل، خلاقیت و روانشناسی

روانشناسی هنر و خلاقیّت

روانشناسی، علم یا فراتر از علم روانشناسی، (ماهیّت خلاق) را که در آن تقدم با خیالپردازی است را تولید میکند.تا وقتی که روان شناسی برای ما علم باقی ... Read More