administrator

حیوان بیمار

⚜حیوان بیمار ⚜ ما حیوان های بیماری هستیم که از خودمان میترسیم و‌ در دخمه ها پنهان میشویم .”ترس از خود”   از ما یک بیمار ساخته است و ... Read More