دسته‌بندی نشده

آموختن چگونه پیر شدن

پیر شدن را باید آموخت

پیری شدیدا بدون طرفدار است. پذیرفتن اینکه هیچ وقت پیر نخواهیم شد همانقدر ابلهانه است که که نخواهیم از دوره ی کودکی خارج شویم.قطعا قابل دلسوزی است که ... Read More