واحد سنجش و ارزیابی های روانشناختی

آزمون وسیله ای است عینی و استاندارد شده که برای اندازه گیری نمونه ای از رفتار یا خصایص آدمی به کار می رود.در آزمون های روان شناختی روش اجرا , نمره دادن و تعبیر و تفسیر نتایج آزمون بر اساس قواعدی معین و مشخص صورت میگیرد و قضاوت و نظر شخصی در آنها بی تاثیر است.برای هر ازمون براساس دستورالعمل خاصی در مورد نحوه اجرا , طول مدت اجرای آزمون و نحوه ارائه مثالها و روش تفسیر نمره ها تهیه می شود.نخست این آزمونها برای اندازه گیری توانایی و ضعف های افراد و داشتن شناخت دقیقی از خود و خلقیات و سبکهای شخصیتی و رفتاری بکار می رود و از سوی دیگر به کار بردن این آزمونها در جریان ابتلای افراد به اختلالات روانی به روانشناس اجازه می دهد که نوع و درجه اختلال را در نزد آنها تعیین کند و بعد از بهبودی نشان خواهد داد که درمان تا چه حد موفق بوده است.نمونه ای از تست های روانشناختی که در واحد سنجش ارزیابی دپارتمان بامداد انجام می گیرد.

,آزمون رورشاخ,طرحواره,آزمون سایه,آزمون های هوش وکسلر کودکان و بزرگسالان,آزمون افسردگی بک,استرانگ,مقیاس استرس هولمز و راهه ,مقیاس ارزیابی اختلال مانیا,مقیاس شادکامی مونش,پرسشنامه دلایل زندگی ,پرسشنامه رفتارهای کنارآمدن کودکان ,پرسشنامه تحریک پذیری,پرسشنامه تاب آوری,پرسشنامه پیش از ازدواج