جناب آقای علی راکی

* دکتری مشاوره

* مدرس دانشگاه
* حوزه های فعالیت ؛

مشکلات ارتباطی و خانوادگی، شکست های عاطفی، روابط دختر و پسر، زوج درمانی، مشاوره پیش از ازدواج بر اساس رویکرد تلفیقی سیستمی و طرحواره درمانی، سکس تراپی با بهبود تله های کودکی