صمیمیت

ترس از صمیمیت

ترس از صمیمیت

صمیمیت چیست؟ میتوان گفت صمیمیت نیاز روحی ما و بستری برای دوست داشتن و دوست داشته شدن است.صمیمیت یک نوع میل  به تماس نزدیک با فرد دیگر است ... Read More